Division 3
09-04-18
IBM B vs Hursley
Hitender Razora beat Martin Goldstein 11-7, 11-4, 11-2
Iliya Dimitrov beat Barry Dobson 10-12, 11-8, 13-15, 11-2, 11-9
Steve Brown beat Ray Swan 9-11, 11-2, 11-5, 11-9
Iliya Dimitrov beat Martin Goldstein 11-6, 11-3, 11-2
Hitender Razora beat Ray Swan 11-7, 11-3, 9-11, 11-1
Hitender Razora/Iliya Dimitrov beat Martin Goldstein/Barry Dobson 11-6, 11-6, 12-10
Steve Brown lost to Barry Dobson 5-11, 2-11, 5-11
Iliya Dimitrov beat Ray Swan 11-2, 11-3, 11-8
Steve Brown beat Martin Goldstein 11-9, 11-8, 11-6
Hitender Razora beat Barry Dobson 7-11, 11-6, 12-10, 13-11
Match result : 9-1